Regulamin wypożyczalni 2017-05-18T08:28:47+00:00

Regulamin

Regulamin dla klientów wypożyczających sprzęt do spływu kajakowego:

 1. Ceny prezentowane na stronie mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie.
 2. Firma WIECZOREK Usługi turystyczne jest pełnoprawnym właścicielem całego sprzętu do spływu kajakowego.
 3. Sprzęt pływający tak jak pozostały sprzęt turystyczny wypożycza się po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.).Wypożyczający przed rozpoczęciem korzystania z wypożyczonego sprzętu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Każdy uczestnik spływu wypożyczający sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność za jego użytkowanie i jest zobowiązany do naprawienia wszystkich wyrządzonych szkód bądź pokrycia kosztów ich naprawy.
 5. W spływie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie umiejące pływać. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w spływie pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osób dorosłych, będących prawnymi opiekunami.
 6. Każdy uczestnik spływu bierze pełną odpowiedzialność za życie swoje i osób, które są pod jego opieką.
 7. Każdy uczestnik spływu jest zobowiązany do noszenia kamizelki asekuracyjnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
 8. Każdy z uczestników ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie na wodzie, jak i wobec innych osób czy firm.
 9. Zorganizowane grupy szkolne i młodzieży pływają tylko pod opieką i nadzorem opiekunów lub wychowawców.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wywrotki, zatopienie sprzętu i bagażu oraz za szkody z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
 11. Zabronione są: skoki z kajaków do wody, uderzanie się kajakami, zaśmiecanie i niszczenie przyrody, przybijania kajakami do miejsc niebezpiecznych i do tego nieprzeznaczonych.
 12. Każdy uczestnik spływu powinien ubezpieczyć się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, NNW. Cena najmu kajaku nie gwarantuje takiego ubezpieczenia.
 13. W przypadku usługi wynajmu sprzętu pływającego wypożyczalnia nie występuje w roli organizatora spływu, co oznacza między innymi, że dbałość o właściwy przebieg spływu, właściwy dobór osad, ustalenie szyku płynięcia, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, omówienie trasy spływu, sprawdzenie stanu zdrowia uczestników, przestrzeganie zasady zachowania trzeźwości, egzekwowanie zakładanie kamizelek asekuracyjnych itp. spoczywa na wypożyczającym.
 14. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem.
 15. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że wypożyczający lub uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła, kamizelki asekuracyjne, których Wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 17. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 18. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.
 19. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na jej terenie samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 20. Obowiązuje zakaz spływania na progach i jazach, kajaki należy przenieść lądem.
 21. Podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu zabrania się siadania/stawania w kajaku na lądzie, siadania na burtach, dziobie, rufie, skakania z kajaka do wody, gwałtownego dobijania do lądu, przeszkód w wodzie i innych jednostek pływających, przeciągania kajaka po lądzie, oraz jego zrzucania z pomostów.
 22. Podczas spływu Wypożyczający zobowiązany jest do poszanowania środowiska przyrodniczego i zwyczajów panujących na wodzie, oraz do niezakłócania wypoczynku innym przebywającym nad wodą.
 23. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość ceny rynkowej po uwzględnieniu jego stopnia zamortyzowania.
 24. Jeśli uszkodzenie lub częściowe zniszczenie sprzętu nastąpiło w wyniku normalnego użytkowania koszt naprawy oraz dowóz uzupełniającego sprzętu odbywa się na koszt wypożyczalni.
 25. Wszystkie spory związane z umową będą najpierw rozwiązywane drogą polubowną.
 26. Odbiór i zwrot sprzętu odbywają się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnię.
 27. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne i natychmiastowe wypożyczenie.
 28. Inne niż ustalone, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnię i mogą być zrealizowane po określeniu i uwzględnieniu nowych realiów i warunków i odbioru sprzętu.
 29. Podczas spływu Wypożyczający zobowiązany jest do poszanowania środowiska przyrodniczego i zwyczajów panujących na wodzie, oraz do niezakłócania wypoczynku innym przebywającym nad wodą.
 30. Aktualny Regulamin oraz jego sprostowania jest publikowany na stronie internetowej firmy WIECZOREK usługi turystyczne.
 31. Powyższy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.04.2017 r.